Välj en sida

Allmänna villkor Advokatfirman Katway AB

Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Katway AB (”Katway”) utför för sina klienter, om inte annat särskilt avtalats. Om det krävs kommer en uppdragsbekräftelse att skickas till er. Genom att anlita Katway anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som, i förekommande fall tillsammans med uppdragsbekräftelse, utgör avtalsinnehåll mellan Katway och er.

Katways verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se www.avokatsamfundet.se

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på hemsidan, www.advokatfirmankatway.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan.

Utförande av tjänster

Dessa allmänna villkor gäller, med förbehåll för eventuella ändringar, för samtliga tjänster som Katway tillhandahåller er, vilket även innefattar sådana tjänster som tillhandahålls efter Katways ursprungliga uppdrag.

Vid tillämpning av dessa allmänna villkor ska alla aspekter och delar av ett ärende anses vara ett enda uppdrag, även om det inbegriper flera fysiska eller juridiska personer, innefattar flera instruktioner (meddelade vid ett och samma eller vid olika tillfällen), hanteras av flera personer inom Katway, adresserar flera rättsområden eller om flera separata fakturor ställs ut.

Avtal om ett uppdrag är ett avtal med Katway och inte med enskild anställd hos byrån. Katways anställda och andra personer som anlitas av byrån har inte något individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Katways tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras och de instruktioner som ni ger byrån. Ni kan därför inte förlita er på ett råd som lämnats i ett visst uppdrag i någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnats. Rådgivningen i uppdraget omfattar inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser. Om inte annat avtalats, baseras rådgivningen endast på svensk rätt.

För varje uppdrag har ägare i Katway huvudansvaret för de tjänster som Katway tillhandahåller er. Denne har handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som denne bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Identifiering

Enligt lag måste Katway för vissa uppdrag kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden och informera sig om ärendets art och dess syfte. Katway kan därför komma att be om identitetshandlingar och annan dokumentation om er, ert bolag eller annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma att lämnas även efter att uppdraget har påbörjats. I de fall Katway är skyldig att verifiera lämnad informationen kan Katway inhämta information från externa källor. Om ni inte tillhandahåller efterfrågad dokumentation kan Katway vara skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

Personuppgifter

Inom ramen för uppdraget kan Katway komma att få tillgång till personuppgifter om bland annat er, era anställda och andra personer i uppdraget. Katway kommer att behandla sådana personuppgifter i enlighet med Katways integritetspolicy.

Kommunikation

Katway kommunicerar med klienter och andra som är inblandade i ett uppdrag på olika sätt, däribland via e-post. Det finns risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt för denna typ av kommunikation och Katway tar inget ansvar för sådana risker. Meddela Katway om ni önskar att Katway kommunicerar med er på annat sätt än via e-post. Det finns risk för att Katways spam- och virusfilter filtrerar bort e-postmeddelanden och ni bör därför alltid följa upp viktig e-post med ett telefonsamtal.

Arvode och kostnader

Katways arvode överensstämmer med Sveriges Advokatsamfunds regler. Arvodet baseras huvudsakligen på nedlagd tid, men även andra faktorer som exempelvis den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, eventuella risker för byrån, de värden som uppdraget rört, den tidspress som gällt för uppdraget och det uppnådda resultatet kan påverka arvodet. Arvodesbelopp anges alltid exklusive mervärdesskatt. Utöver arvode debiteras ersättning för kostnader som exempelvis registreringsavgifter till domstolar, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader samt kostnader för eventuellt inhyrd personal och liknande.

Om möjligt, kan Katway inför ett uppdrag och på begäran göra en uppskattning av vad Katways arvode kan komma att uppgå till. Katway kan även löpande, om så överenskoms, hålla er underrättade om det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En lämnad uppskattning avseende arvodet är baserad på den information som ni lämnat och som Katway har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen. Uppskattningen utgör inte en offert om fast pris.

Utöver arvode och kostnader tillkommer mervärdesskatt i de fall Katway är skyldig att debitera sådan.

Fakturering och betalning

Katway fakturerar månadsvis i efterskott. Katway kan komma att begära förskott på arvode och kostnader. Det totala beloppet för utförda tjänster kan bli högre än erlagt förskott. Skyldighet att betala fakturerat belopp föreligger oavsett utgång i tvisten/uppdraget och oavsett om beloppet av domstol eller skiljenämnd som prövat tvisten bedömts överstiga skälig ersättning.

Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av Katways arvode, ska ni ändå, om inte annat överenskoms, betala Katways arvode allteftersom det faktureras och förfaller till betalning. Ersättning ur försäkring uppbärs normalt av byrån först sedan uppdraget är avslutat och utbetalas till klienten när byråns samtliga fakturor är slutreglerade. För den som är mervärdesskattepliktig ersätter försäkringar inte mervärdeskatt. För försäkring gäller normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Förskott eller à conto, från er eller försäkringsgivaren, avräknas först vid slutavräkning. Katway förbehåller sig rätten att ställa ut en à contofaktura (preliminär) för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som ni betalat à conto ska dras av. Fakturor förfaller till betalning den dag som anges på fakturan, vilket normalt är 15 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras ränta enligt räntelagen.

Uppdragets upphörande

Uppdraget upphör normalt när det har fullgjorts.

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Katway genom att skriftligen begära att Katway frånträder uppdraget. Ni måste emellertid betala för de tjänster som Katway utfört och de kostnader som Katway haft innan uppdraget upphörde.

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Katway har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Det kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning av Katways arvoden och kostnader, bristande instruktioner eller om förtroende mellan Katway och er inte längre föreligger. Om Katway frånträder uppdraget måste ni emellertid betala för de tjänster Katway utfört och de kostnader som Katway haft före frånträdandet.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till resultatet av uppdraget tillhör Katway, men ni har rätt att använda resultaten för det ändamål för vilka de har tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Katway ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. Katway skyddar på lämpligt sätt, och i enlighet med god advokatsed, information som ni lämnar till oss. I vissa fall åligger det dock Katway enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att Katway lämnar ut sådan information i vissa situationer.

I de fall Katway utför ett uppdrag för fler än en klient, har Katway rätt att lämna ut sådant material och annan information, som en av klienterna lämnat till Katway, till de andra klienterna. I vissa fall har Katway dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och sådan information.

Om Katway i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Katway rätt att lämna ut sådant material och information som anses relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er.

Katway kan enligt lag vara skyldig att lämna uppgifter till skattemyndigheten om ert momsnummer och de belopp som Katway fakturerat er. Genom att anlita Katway anses ni ha samtyckt till att Katway lämnar dessa uppgifter till skattemyndigheten.

Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning

Er förbindelse är med Katway endast och inte med någon annan till Katway närstående juridisk eller fysisk person (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att tjänsterna utförs av vissa specifika personer). Således ska ingen annan än Katway ansvara för de tjänster som tillhandahålls såvida inte annat följer av tvingande lag. Utan att begränsa allmängiltigheten av vad som sagts i det föregående, ska dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen i den utsträckning de innehåller ansvarsbegränsningar gälla till förmån för varje till Katway närstående juridisk eller fysisk person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd eller konsult). Beloppsmässiga begränsningar ska då avse Katway och de till Katway närstående juridiska och fysiska personerna på aggregerad nivå.

Katway har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Katways ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse från Katways sida begränsas i varje uppdrag till belopp som ersätts enligt denna ansvarsförsäkring.  Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. Katways ansvar är begränsat till den skada ni lider, vilket bland annat innebär att Katways ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni har ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen. Katway ansvarar inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem, för att byrån rekommenderat dem eller för de råd eller tjänster som de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Katway eller till er. Om ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska Katways ansvar reduceras med det belopp som Katway hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle haft förmåga att betala beloppet till Katway eller inte). Katway ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt byråns arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Katway ansvarar inte heller för skada gentemot tredje man på grund av er användning av dokument eller rådgivning från byrån. Katway ansvarar inte för skada som ni vållats genom att ni, som en konsekvens av de tjänster Katway tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt. Katway ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför byråns kontroll som byrån skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder byrån inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om Katway på er begäran medger att utomstående person får förlita sig på Katways dokument eller rådgivning, ska detta inte medföra att Katways ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Katways nackdel. Katway kan hållas ansvarig i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Katway skulle kunnat hållas ansvarig mot er. Belopp som Katway kan komma att vara skyldig att utge till en sådan utomstående person ska i motsvarande mån reducera Katways ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan Katway och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts gäller även i de fall Katway på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående person.

Klagomål och krav

Om ni av något skäl är missnöjd med Katways tjänster eller vill framställa klagomål, ombeds ni att meddela detta enligt bestämmelserna nedan.

Krav ska framställas skriftligen, tillställas Katway via katway@advokatfirmankatway.se och åtföljas av en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan ni åsamkats med anledning därav. Krav som har samband med uppdrag som Katway utfört ska framställas så snart ni fått kännedom om, eller borde fått kännedom om, de omständigheter som kravet grundas på. Krav får inte framföras senare än sex månader efter det senaste av den dag då sista fakturan för det aktuella uppdraget utställdes och den dag då ni fick kännedom om, eller borde fått kännedom om, de aktuella omständigheterna.

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Sveriges Advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd för att få sitt anspråk mot Katway prövat. Katway är i sådana fall skyldigt att medverka i nämndens prövning och att följa nämndens beslut. För vidare information se, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Tillämplig lag och tvistelösning

Katways uppdrag och dessa allmänna villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor och/eller Katways uppdrag ska slutlig avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna punkt samt information som framkommer under sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet, omfattas av sekretess och får inte i frånvaro av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information föra att bevara sin rätt i förhållande till den andra parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

Oavsett vad som anges i denna punkt har Katway rätt att väcka talan mot er vid allmän domstol angående förfallna fordringar.